Regulamin zakupów

I. Informacje ogólne
 

1. Regulamin poniższy reguluje zasady dokonywania Zamówień w Sklepie Internetowym BMC, działającym pod adresem www.bmc.com.pl/sklep

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

- Sprzedawcy - rozumie się przez to Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe BMC Jerzy Szczepankowski, ul. Przemysłowa 14, 84-120 Władysławowo, NIP:587-000-47-40, REGON 008477687

- Zamawiającym - rozumie się przez to osobę fizyczną (posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat), a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającej zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

- Sklepie - rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem internetowym www.bmc.com.pl/sklep

- Towarze - rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie.

- Cenie - należy przez to rozumieć cenę zawierającą podatek VAT (cenę brutto), wyrażoną w złotych polskich, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru.

- Dostawcy - należy przez to rozumieć podaną w Sklepie firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą.

- Kosztach dostarczenia Towaru - rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Zamawiającego. Kwoty te są uwidocznione na stronie internetowej Sklepu podczas dokonywania przez Zamawiającego zamówienia Towaru.

- Zamówieniu - rozumie się przez to zestaw Towarów określonych do realizacji przez Kupującego w formie elektronicznej, zgodnie z niniejszym regulaminem.

 

II. Rejestracja i warunki dokonywania Zamówień
 

1. Do korzystania z usług Sklepu przez Zamawiającego niezbędny jest dostęp do Internetu, aktywne konto e-mail oraz numer telefonu kontaktowego.

2. Złożenie Zamówienia i dokonanie zakupów uwarunkowane jest podaniem imienia i nazwiska, dokładnego adresu, numeru telefonu i adresu e-mail a w przypadku założenia Konta Klienta prawidłowym wypełnieniem formularza rejestracyjnego (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, numeru kontaktowego, adresu e-mail - wykorzystywanego później jako login - i ustalenia hasła) oraz wyrażeniem przez Zamawiającego zgody na zawarcie umowy sprzedaży i zapoznaniem się z regulaminem Sklepu.

a) Rejestracja dokonywana jest jednorazowo, kolejne Zamówienia dokonywane są przez podanie loginu (e-mail) i hasła.

b) Login i hasło mają charakter poufny.

3. Zamawiający składa Zamówienie na stronie internetowej Sklepu. Sprzedawca wysyła Zamawiającemu e-mail z podsumowaniem Zamówienia. Podsumowanie przedstawia szczegóły zamówienia i zawiera informację o prawie do odstąpienia od umowy.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

5. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie wysłania przez Sprzedawcę e-maila z posumowaniem zamówienia oraz informacją o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Zamówieniu nadawany jest numer. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w ciągu 14 dni kalendarzowych.

6.  Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:

a) złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu

b) po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia

c) złożonych z naruszeniem niniejszego regulaminu

7. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze (od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00).

8. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. Cena Towaru umieszczona jest na stronie internetowej Sklepu obok informacji o Towarze.

10. Minimalna wartość Zamówienia to 25 złotych brutto nie uwzględniająca Kosztów dostarczenia Towaru.

11. Bezpośredni kontakt Zamawiającego ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą formularza na stronie internetowej Sklepu, telefonicznie na numer telefonu 58 674 02 06 (od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00) lub listownie na adres Sprzedawcy: PPHU "BMC" Jerzy Szczepankowski, ul. Przemysłowa 14, 84-120 Władysławowo.

12. Sprzedawca zobowiązuje się w ramach umowy sprzedaży do dostarczania Towarów bez wad oraz do realizacji Zamówienia zgodnie z treścią specyfikacji Zamówienia.

13. W razie wystąpienia braku zamówionego Towaru, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego przed realizacją Zamówienia. Zamawiający ma wówczas prawo do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź do rezygnacji z Towaru, którego brakuje.

14. Dokumentem sprzedaży jest paragon fiskalny lub faktura VAT, jeżeli Zamawiający żądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne do tego dane (pełna nazwa firmy, NIP).

15. Sprzedawca dostarcza Towar Zamawiającemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT.

16. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny wraz z Kosztami dostarczenia Towaru.

17. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym.

 

III. Zasady płatności
 

1. Aktualne i dostępne w Sklepie formy płatności są określone na stronie internetowej Sklepu. Możliwe formy płatności to:

a) gotówka - zapłata w tej formie następuje przy odbiorze Towaru od kuriera (za pobraniem)

b) przelew - na konto Sprzedawcy wskazane w Zamówieniu. Przy wyborze formy płatności przelewem, płatność powinna być dokonana w ciągu 3 dni roboczych na konto bankowe wskazane w e-mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia. W przypadku nie dokonania wpłaty w terminie 7 dni Zamówienie zostanie anulowane.

c) płatność elektroniczna - za pośrednictwem serwisu umożliwiającego płatności on-line transferuj.pl

 

IV. Dostawa
 

1. Sprzedawca zapewnia dostarczenie Towarów wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

2. Dostawa odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego (wyłącznie po dokonanej uprzednio płatności - przelewu bankowego lub przelewu elektronicznego) lub firmy kurierskiej (przelew bankowy, przelew elektroniczny, opłata za pobraniem).

3. Sposoby i Koszty dostarczenia Towaru są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.

a) całkowita waga przesyłki nie może przekroczyć 30 kg w przypadku wysyłki kurierem oraz 10 kg w przypadku pośrednictwa operatora pocztowego.

4. W razie nieobecności Zamawiającego pod wskazanym w Zamówieniu adresem, Dostawca skontaktuje się w celu ustalenia terminu ponownej dostawy. W przypadku ponownej nieskutecznej dostawy z winy Zamawiającego może on zostać obciążony kosztem nieudanych dostaw.

5. Przy dostawie Towaru Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności Dostawcy, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, czy jest zgodna z Zamówieniem i potwierdzenie Dostawcy odbioru Zamówienia.

a) w razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o nie przyjmowanie przesyłki oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu dostarczającemu Towar w celu sporządzenia przez Dostawcę protokołu zwrotu.

6. Dostawca nie posiada przy sobie więcej niż 100 złotych polskich w celu wydania ewentualnej reszty.

 

V. Reklamacje
 

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Zamawiającego dowodu zakupu Towaru (paragon fiskalny, faktura VAT).

2. W przypadku niezgodności Towaru z Zamówieniem Zamawiający powinien niezwłocznie odesłać do Sklepu reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności. Zamawiający może skorzystać z dostępnego na stronie Sklepu formularza reklamacji.

3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji nie później niż w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu Towaru z opisem niezgodności.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Zamawiającemu nowego Towaru bądź usunięcia niezgodności, koszt dostawy ponosi Sprzedawca.

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Zamawiającego powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o produktach dostępnych w Sklepie nie mogą być podstawą reklamacji.

 

VI. Prawo odstąpienia od umowy
 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827) Zamawiający, który jest konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W celu złożenia oświadczenia Zamawiający może skorzystać z formularza dostępnego na stronie Sklepu. Formularz należy wysłać na adres e-mail: lp.moc.cmb@pelks lub adres pocztowy: PPHU BMC Jerzy Szczepankowski, ul. Przemysłowa 14, 84-120 Władysławowo. Do oświadczenia Zamawiający powinien dołączyć dowód zakupu Towaru.

3. Sprzedawca niezwłocznie wysyła potwierdzenie odebrania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail.

4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, m.in. w odniesieniu do umów:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić za względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Zamawiający powinien zwrócić Towar Sprzedawcy w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Koszty zwrotu Towaru ponosi Zamawiający. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem. Zwracany Towar w zamkniętym opakowaniu powinien zostać zabezpieczony w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu.

6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Zamawiającemu dokonaną przez niego płatność, w tym koszt dostarczenia rzeczy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania z powrotem zwracanego Towaru lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu odesłania zwracanego Towaru.

 

VII. Ochrona danych osobowych
 

1. Zamawiający dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania a także żądania usunięcia danych.

3. Zamawiający może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Odbywa się to przez udzielenie przez Zamawiającego zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (otrzymywanie newslettera, otrzymywanie informacji o rabatach, promocjach, etc.)

4. Zasady polityki prywatności i zasady wykorzystania plików cookies opisane są na stronie internetowej Sklepu.

 

VIII. Postanowienia końcowe
 

1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.